คู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์

img_main_howto

เพื่อการเปลี่ยนสีผมที่ดีที่สุดปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเปลี่ยนสีผม

1อุณหภูมิ

อุณหภูมิ

ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่วางอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิห้องต่ำ กรุณานำออกไปวางไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิที่กำหนดก่อนแล้วจึงนำมาใช้

ปกติผลิตภัณฑ์ย้อมผมจะกำหนดเป็นมาตรฐานให้วางไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิ 20℃ – 30℃

2ปริมาณที่ป้ายผลิตภัณฑ์ย้อมผม

ตำแหน่งที่ต้องการย้อมให้ติดแน่นอน และตำแหน่งที่ย้อมติดยากควรป้ายผลิตภัณฑ์ย้อมผมให้มากขึ้นสักเล็กน้อย

ปริมาณที่ป้ายผลิตภัณฑ์ย้อมผม

3สภาพของเส้นผม

ลักษณะของเส้นผมที่ย้อมยาก
สภาพของเส้นผม

กรณีที่ย้อมผมด้วยสีโทนเข้มมาก่อน และต้องการย้อมสีโทนสว่างเพิ่มเติม ขอให้ทราบไว้ว่าเส้นผมจุดที่เคยทำสีโทนสีเข้มมาก่อนจะไม่สว่างขึ้นในทันที ยกเว้นบริเวณโคนผมที่งอกใหม่

NOTE การสนองตอบต่อลูกค้าที่ย้อมไม่ได้ตามจินตนาการ

ขอแนะนำ เคสที่คาดว่าจะเป็นสาหตุต่าง ๆ ในบรรดาเคสที่ย้อมไม่ได้สีตามจินตนาการ ขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ในตอนที่ตอบสนองลูกค้าในร้าน

เคสที่ 1 ย้อมผมขาว
การย้อมผมขาวไม่ดี
เคสที่ 1 ย้อมผมขาวการย้อมผมขาวไม่ดี

กรุณาเลื่อน ซ้ายหรือขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  สาเหตุหลัก คำแนะนำ
การเลือกสี สีที่ใช้สว่าง ใช้รหัสสีที่มืดลง 1 ระดับ
ปริมาณที่ป้าย ปริมาณที่ป้ายในบริเวณผมขาวน้อยไป ป้ายบริเวณที่มีผมขาวมากให้มากขึ้นอีก
กรณีที่จำนวนผมมากให้ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม 2 กล่อง
ลักษณะผม ลักษณะผมย้อมสียาก ป้ายแล้วทิ้งไว้ให้นานขึ้น
ลำดับการ ป้าย ย้อมในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20℃ ย้อมในที่ที่มีอุณหภูมิ 20℃ – 30℃
กรณีที่ย้อมในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20℃ และให้ปล่อยทิ้งไว้ให้นานขึ้น
อุณหภูมิ ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่เก็บไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20℃ ทันที วางไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิ 20℃ – 30℃ นานพอสมควรแล้วจึงใช้
เคสที่ 2 ย้อมผมขาว
ย้อมผมสีมืดกว่าที่คิดไว้
เคสที่ 2 ย้อมผมขาวย้อมผมสีมืดกว่าที่คิดไว้

กรุณาเลื่อน ซ้ายหรือขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  สาเหตุหลัก คำแนะนำ
การเลือกสี สีที่ใช้ค่อนข้างมืด หลังจากสีจางลลงแล้วใช้รหัสสีที่สว่าง 1 ระดับ *
ลำดับการ ป้าย ย้อมผมมากไปโดยป้ายทับส่วนที่เคยย้อม อย่าป้ายส่วนที่เคยย้อมแล้ว

*เส้นผมที่ย้อมสีมืดเกินไปจะทำให้สีสว่างทันทีทำได้ยาก

เคสที่ 3 ย้อมผมแฟชั่น
ย้อมผมสีสว่างกว่าที่คิดไว้
เคสที่ 3 ย้อมผมแฟชั่นย้อมผมสีสว่างกว่าที่คิดไว้

กรุณาเลื่อน ซ้ายหรือขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  สาเหตุหลัก คำแนะนำ
การเลือกสี เลือกสีโดยไม่ได้ตรวจสอบความสว่างของเส้นผมก่อนย้อม เลือกสีหลังจากที่ตรวจสอบความสว่างของเส้นผมก่อนย้อม
ลำดับการ ป้าย ป้ายจากด้านหน้า ป้ายจากต้นคอของศีรษะด้านหลังไป
ปริมาณที่ป้าย ป้ายผลิตภัณฑ์ที่โคนผมมากเกินไปปริมาณที่ป้ายทำให้โคนผมสว่างมาก ดูแล้วสว่างเกินไป อย่าป้ายที่โคนผมมากเกินไป
ลักษณะผม ลักษณะผมย้อมสีง่าย ป้ายแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้สั้นลง
เวลาที่ ปล่อยไว้ เวลานานเกินไป รักษาเวลาที่ปล่อยทิ้งไว้
เคสที่ 4 ย้อมผมแฟชั่น
ย้อมผมสีไม่สว่างกว่าที่คิดไว้
เคสที่ 4 ย้อมผมแฟชั่นย้อมผมสีไม่สว่างกว่าที่คิดไว้

กรุณาเลื่อน ซ้ายหรือขวา เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

  สาเหตุหลัก คำแนะนำ
การเลือกสี เลือกสีโดยไม่ได้ตรวจสอบความสว่างของเส้นผมก่อนย้อม เลือกสีหลังจากที่ตรวจสอบความสว่างของเส้นผมก่อนย้อม
ลักษณะผม ลักษณะผมย้อมสียาก ป้ายแล้วทิ้งไว้ให้นานขึ้น
ย้อมส่วนที่ผมเสียมากเกินไป เนื่องจากส่วนที่ผมเสียสีจะจางลงเร็วให้รอดูสภาพ
ปริมาณที่ป้าย ปริมาณที่ป้ายโดยรวมค่อนข้างน้อย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผม 2 กล่อง
อุณหภูมิ ย้อมในสถานที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20℃ ย้อมในสถานที่มีอุณหภูมิ 20℃ – 30℃
กรณีที่ย้อมในสถานที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20℃ ให้ป้ายทิ้งไว้ให้นานขึ้น
ใช้ยาย้อมที่วางไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20℃ ทันที วางไว้ในสถานที่มีอุณหภูมิ 20℃ – 30℃ นานพอสมควรแล้วจึงใช้