นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท โฮยู คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อจากนี้จะกล่าวถึงด้วยตัวย่อ HCT) มีนโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม

การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อ HCT ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะทำการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เฉพาะที่เป็นไปได้)

* ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้า เช่น ชื่อที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

HCT จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าได้ระบุไว้อย่างชัดเจนและเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากลูกค้าก่อนเสมอ

วัตถุประสงค์สำหรับการใช้ฐานข้อมูลส่วนตัวของ HCT

  • เพื่อขายสินค้าและบริการจัดส่งสินค้า
  • เพื่อการจัดส่งสินค้า การบริการ และข้อมูลกิจกรรม
  • เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าระบุไว้
  • เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น
  • เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์ต่อไป
  • เพื่อการดำเนินการตามข้อกำหนดของบริษัท

การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่าน HCT จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการกำกับดูแลพนักงาน และผู้รับช่วงการผลิตของเรา ให้มีการบริหารจัดการความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลอย่างรอบคอบที่สุด

การให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

HCT จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบุคคลนั้น ๆ ยกเว้นการดำเนินงานกับหน่วยงานนอกสังกัด เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์จากการร่วมกิจกรรม หรือการส่งอีเมล์ ในกรณีนี้ทาง HCT อาจมอบข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้สอบถามล่วงหน้า แต่ยังคงอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่ถูกต้อง

การเปิดเผยข้อมูล และ ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

หากลูกค้าประสงค์ให้มีการเปิดเผย ตรวจสอบความถูกต้อง ลบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สามารถติดต่อ HCT ทางโทรศัพท์ หรือ ทางอีเมล์ ทางเราจะจัดการให้ตามคำขอของลูกค้าหลังจากได้รับการยืนยันตัวตนที่แน่ชัด

การประชาสัมพันธ์และการทบทวนนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

HCT ใช้นโยบายสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และพิจารณาทบทวนและแก้ไขนโยบายตามเวลาที่เหมาะสม ซึ่งการแก้ไขทั้งหมดจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์